Fabulous detailed Lorena Sarbu gown on Christina Applegate